vr 22 dec 2017

Het bestuur van Nicole Beutler Projects zoekt twee nieuwe leden

Sinds 2009 realiseert Nicole Beutler Projects de voorstellingen en initiatieven van choreografe en theatermaakster Nicole Beutler. Het werk van Nicole Beutler Projects karakteriseert zich door beeldende, poëtische ensceneringen en een minimalistische en interdisciplinaire aanpak. Beutler nodigt uit tot een kritische reflectie op het menselijk bestaan, proclameert de kracht van het individu en koestert samenwerking en verbinding. Op zoek naar nieuwe territoria en vormen maakt Nicole Beutler als vanzelfsprekend discipline overstijgend beeldend theater in binnen- en buitenland. Nicole Beutler Projects faciliteert ontmoeting, uitwisseling en reflectie - zowel met het publiek als met het professionele kunstenveld. De organisatie stimuleert talentontwikkeling door de begeleiding van jonge makers. Nicole Beutler Projects heeft de ambitie om producties ook buiten het theatercircuit te plaatsen (bijv. de openbare ruimte, musea) om zo een ander publiek te bereiken. De organisatie maakt deel uit van het Kunstenplan van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en ontvangt meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Speerpunten voor de komende periode:

• De voorstellingen van Nicole Beutler Projects worden behalve in het vlakke vloercircuit in toenemende mate ook in de grote zaal gespeeld. Nicole Beutler Projects heeft daarnaast de ambitie om het werk te plaatsen in bijv. de openbare ruimte en musea, om zo een ander en diverser publiek te bereiken.

• Nicole Beutler Projects is initiatiefnemer van projecten die de uitwisseling in de dans- en performance-scene bevorderen. Door onder meer de organisatie van het festival COME TOGETHER, de jaarlijkse WE LIVE HERE Summer Academy en het mede-oprichten en meewerken aan BAU Platform voor Dans en Performance streeft Nicole Beutler Projects er naar haar positie in, en bijdrage aan, het veld te behouden en te versterken.

• Nicole Beutler Projects draagt bij aan talentontwikkeling door het ondersteunen van (jonge) makers zoals Genevieve Murphy ihkv de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten. Door projecten als COME TOGETHER, als platform voor het tonen van pril werk, door WE LIVE HERE, en door verbinding met de hogescholen in NL: ARTEZ, SNDO, MTD.

Het bestuur van Nicole Beutler Projects zoekt:

Twee algemene bestuursleden

Samenstelling en profiel bestuur Nicole Beutler Projects:

Het bestuur is het formele orgaan van de stichting en bestaat minimaal uit drie leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De stichting streeft naar een bestuur bestaande uit vijf leden. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot een verlenging met een tweede termijn. Voor de voorzitter geldt een maximale benoeming van drie termijnen. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen, werkt volgens een vast protocol, onderschrijft de Code Cultural Gouvernance en vervult haar taak behoorlijk. Het bestuur adviseert op beleidsniveau, keurt (jaar)begrotingen goed en is eindverantwoordelijk voor een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging volgens de heersende wet- en regelgeving. De dagelijkse leiding van Nicole Beutler Projects is in handen van een twee koppige directie, bestaande uit de artistiek leider en de zakelijk leider. Het team bestaat uit vijf vaste medewerkers. Voor de voorstellingen wordt gewerkt met een pool van performers, musici, vormgevers en technici. De gemiddelde jaaromzet van de stichting bedraagt 1 miljoen euro.

Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat:

• een brede oriëntatie op culturele, economische en maatschappelijke aspecten wordt bereikt;
• een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig is;
• de leden onafhankelijk en kritisch functioneren;
• adequaat is voorzien in de advies- en klankbordfunctie;
• er voldoende kennis aanwezig is over de inhoud van de doelstellingen van de Stichting;
• er affiniteit is met het werkveld van Nicole Beutler Projects;
• er affiniteit en verbondenheid is met Amsterdam;
• diversiteit in acht wordt genomen in leeftijdsopbouw, geslacht en etnische afkomst.

Nicole Beutler Projects zoekt twee nieuwe bestuursleden die naast bovengenoemde kwaliteiten voldoen aan één of meerdere van de onderstaande profielen:

Profiel algemeen bestuurslid met focus artistiek/inhoudelijk:

• inhoudelijke kennis van de culturele sector en wat daarin speelt
• kennis van, en visie op, de inhoudelijke ontwikkeling in de podiumkunsten en/of beeldende kunsten
• discipline-overstijgende blik
• netwerk op internationaal niveau

Profiel algemeen bestuurslid met focus ondernemerschap/juridische zaken:

• brede ervaring in de culturele en ondernemerssector
• juridische kennis

Het bestuur streeft naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Mannen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden van harte uitgenodigd om te reageren. Het betreft een onbezoldigde functie met vergoeding van onkosten.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.nbprojects.nl.
Stuur je C.V. en (korte) motivatie naar naomi@nbprojects.nl t.a.v. Naomi Wallenburg.
Deadline 20 januari 2018.
Acquisitie n.a.v deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.